Home » Algemene Voorwaarden Academy

Algemene Voorwaarden Academy

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ICP OPLEIDINGEN & COACHING BV

 

  1. Definities  

    1.1        In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

    1.2        Opdrachtnemer: de rechtspersoon ICP Opleidingen & Coaching BV waaraan de opdracht verstrekt wordt

    1.3        Opdrachtgever: de opdracht verlenende partij

    1.4        Medewerker: de werknemer of inleenkracht die aan opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt ten behoeve van de overeenkomst, zoals hierna vermeld in artikel 1.5;

    1.5        Overeenkomst: de overeenkomst ter zake het verzorgen van cursussen, opleidingen, trainingen, workshops, werkplekbegeleiding/coaching on the job en consultancyinzet dan wel advisering in de  ruimste zin van het woord op overeenkomsten met en projecten bij opdrachtgever.

 1.  

  1. Algemene bepalingen

  2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als bedoeld in art.1d van deze algemene voorwaarden.

  2.2         Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden, zullen partijen slechts binden, indien deze wijzigingen of aanvullingen door partijen vooraf schriftelijk zijn overeengeko­men. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen en toezeggingen betreffende de overeenkomsten als be­doeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  2.3         Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing voor de overeenkomsten als bedoeld in art. 1d van deze algemene voorwaarden.

  2.4         Indien een of verschillende bepalingen van de overeenkomsten als bedoeld in art. 1d van deze algemene voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig wor­den verklaard, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

   

  1. Aanvang en verlenging van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden

  3.1         De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle benodigde inlichtingen over de functie, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, looptijd en alle overige van belang zijnde informatie over de opdracht.

  3.2         De overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden die voor bepaalde tijd zijn aangegaan zijn slechts tussentijds opzegbaar als dit in een separate bevestiging is bepaald.

  3.3         Indien tussentijds opzeggen in de overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden is overeengekomen, dient dit schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.

  3.4         Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege op het daarin bepaalde tijdstip.

  3.5.        Verlenging van de termijn van de opdracht is mogelijk indien dit ten minste 14 dagen voor het einde van de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen.

 2.  

  1. Vervanging van de medewerker

  4.1         De medewerker van opdrachtnemer zal gedurende de overeengekomen perio­de voor opdrachtgever werkzaam zijn, tenzij door opdrachtgever om vervanging wordt verzocht, omdat de medewerker zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet naar behoren uitvoert.

  4.2         Indien de medewerker van opdrachtnemer ten gevolge van ziekte of arbeids­ongeschiktheid uitvalt, draagt opdrachtnemer zorg voor vervanging

  4.3         De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de medewerker die vervangen wordt.

  4.4         Voor zover ten gevolge van de vervanging inwerktijd voor de vervangende medewerker benodigd is, komt deze tijd voor rekening van de opdrachtnemer.

   

  1. Beëindiging van de overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden

  5.1.        De opdracht kan door opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëin­digd, wanneer opdrachtgever van mening is dat de opdracht niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan wel opzegging om een andere reden dringend gerecht­vaardigd is en opdrachtnemer niet in staat is voor adequate vervanging zorg te dragen. Opdrachtgever dient opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen en hierbij gemotiveerd aan te geven om welke dringende reden het gaat.

  5.2         De opdracht kan door opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëin­digd, wanneer de situaties zoals genoemd in de artikel 4.2 zich voordoet en opdrachtnemer niet in staat is voor adequate vervanging zorg te dragen.

  5.3         In gevallen genoemd in artikel 5.1. en 5.2  eindigen de overeenkomsten als bedoeld in art. 1d van deze algemene voorwaarden, met onmiddellijke in­gang zonder dat opdrachtgever hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

  5.4         De opdracht kan door opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd, wanneer het dienstverband tussen, of de samenwerking met de medewerker en opdrachtnemer gedurende de looptijd van de opdracht wordt verbroken om welke reden dan ook.

  5.5         De opdracht kan door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met onmiddel­lijke ingang worden beëindigd, wanneer krachtens een onherroepelijk gewor­den vonnis van de burgerlijke of bestuursrechter dan wel krachtens onherroe­pelijk geworden beschikking van het Lisv of de fiscus de verhouding tussen medewerker en opdrachtgever aan te merken is als een arbeidsovereenkomst of een daarmee gelijk te stellen verhouding.

  5.6         De overeenkomsten als bedoeld in art. 1d  van deze algemene voorwaarden, kunnen door opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëindigd, wanneer opdrachtnemer zich niet houdt aan de haar in artikel 10 toegeschre­ven verplichtingen.

  5.7         De overeenkomsten als bedoeld in art. 1d van deze algemene voorwaarden, kunnen door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd, wanneer;

  • de wederpartij enige overige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, welke van zo ernstige aard is, dat van de andere partij voort­zetting der overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting binnen dertig dagen na te komen, respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren;
  • aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, c.q. de wederpartij  in staat van faillissement is verklaard of de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd/geliquideerd.

   

                6. Veiligheid

 1. 6.1         Opdrachtgever en opdrachtnemer verklaren zich maximaal te zullen inspannen om de medewerker in staat te stellen zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten.

  6.2         De locatie, waar de medewerker van opdrachtnemer de werkzaamheden dient te verrichten, wordt bepaald door opdrachtgever.

  6.3         Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de medewerker van opdrachtnemer wordt voorzien van adequate werkruimte, materialen en informatie, benodigd voor de juiste uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.

  6.4         De medewerker zal werken overeenkomstig de bij opdrachtgever geldende richtlijnen en de op de werkplek van toepassing zijnde huisregels. Tevens dient de medewerker de door haar opdrachtgever gegeven aanwijzingen voor het verrichten van werkzaamheden op te volgen, alsmede de bij opdrachtgever geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

    

  1. Veiligheid

  7.1         De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de medewerker zijn opdracht uitvoert, zodanig inrichten en onder­houden en voor het verrichten voor de opdracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt. Daaron­der valt ook de verplichting om zorg te dragen dat de Arbo-wetgeving stipt wordt nagekomen, alsmede dat de medewerker niet wordt blootgesteld aan enig gevaar of risico’s voor de gezondheid.

  7.2         Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die deze medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.

   

  1. Intellectueel eigendom

  De intellectuele eigendomsrechten van door de medewerker van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever bewerkstelligde gegevens, resultaten en dergelijke, berus­ten bij opdrachtnemer, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

   

  1. Aansprakelijkheid

  9.1         Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien er sprake is van beëin­diging van de contractuele relatie tussen opdrachtnemer en de medewerker, om welke reden dan ook, als daardoor de opdracht direct of indirect eindigt.

  9.2         De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  a        De redelijke kosten die opdrachtgever moet maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, indien opdrachtnemer hiertoe is gesommeerd, niet in staat is gebleken.

  b       Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

  9.3         Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder be­grepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

  9.4         Buiten de in artikel 9.2. genoemde gevallen, rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer dan wel diens medewerker.

  9.5         In aanvulling op artikel 9.2 is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beper­kt tot de omvang van het bedrag dat in een voorkomend geval door de betref­fende verzekeraar wordt uitbetaald.

  9.6         De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, op welke grond dan ook, en een daaruit voorvloeiend recht op schadevergoeding, ontstaat slechts indien op­drachtgever opdrachtnemer onverwijld, in ieder geval binnen twee weken na kennisname van het gebrek, schriftelijk in gebreke stelt, en opdrachtnemer een redelijke termijn gegeven wordt om de tekortkoming te zuiveren.

  9.7         De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid voor schade die medewerkers van opdrachtnemer toebrengen aan derden. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

  9.8         Onverlet het bovenstaande, berust de aansprakelijkheid van opdrachtnemer als werkgever op grond van de artikelen 6:170 en 6:171 van het Burgerlijk Wetboek bij de opdrachtgever.

   

  1. Afdracht premies werknemersverzekeringen en loonheffing.

  10.1     Met inachtneming van artikel 5.4 van deze algemene voorwaarden is opdracht­nemer verantwoordelijk voor inhouding en afdrachten premies werknemers­verzekeringen en loonheffing. Na afloop van ieder kalenderkwartaal zal opdrachtnemer desgevraagd een verklaring van een registeraccountant overleggen waaruit blijkt dat opdrachtnemer zich houdt aan alle afdrachtverplichtingen omtrent de in te zetten medewerker.

  10.2     Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van deze belastingen en/of premies welke door opdrachtnemer verschuldigd zijn ter zake van de aan opdrachtgever verleende diensten.

   

  1. Facturering en betaling

  11.1     Facturering vindt plaats eenmaal per volledige maand of bij afloop van het traject.

  11.2     De termijn waarbinnen opdrachtgever de facturen van opdrachtnemer, behoudens specifieke betalingscondities op de factuur, moet voldoen bedraagt veer­tien dagen doch maximaal 30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de factuur.

  11.3     De factuur vermeldt op welke werkzaamheden deze betrekking heeft, het aantal gewerkte dagen (c.q. dagdelen), periode en personen door wie de werkzaamhe­den zijn verricht. De betreffende urendeclaraties, voor gezien door opdrachtge­ver getekend, worden bij de factuur gevoegd.

  11.4     Indien er naar de mening van opdrachtgever onjuistheden zijn aangaande de factuur, dan dient dit binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.

  11.5     Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien de factuur niet binnen de gestelde termijn genoemd onder 11.2 na ontvangstdatum van de factuur is voldaan. Opdrachtnemer heeft vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, het recht om opdrachtgever een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke opdrachtnemer toekomen.

  11.6     Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten die verband houden met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 10% van het totaal verschuldigde bedrag.

  11.7     Tevens heeft opdrachtnemer het recht, nadat de in verzuim zijnde opdrachtge­ver de openstaande factuur ook na sommatie niet heeft voldaan, om zonder nadere aankondiging de werkzaamheden van haar medewerker per direct op te schorten.

  11.8     In geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, is al hetgeen opdrachtnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

   

  1. Annuleringsvoorwaarden en Herroepingsrecht

  12.1     Voorwaarden annulering en verplaatsing door de opdrachtgever:
  Voor annulering dan wel verplaatsing van een training of opleidingstraject gelden de navolgende annuleringsvoorwaarden van ICP Opleidingen & Coaching:

  –           Bij een annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd;

  –           Bij een verplaatsing tot 4 weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd;

  –          Bij een verplaatsing binnen 4 weken voor aanvang van de training is 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd;

  –           Indien een annulering plaatsvindt binnen 4 weken voor uitvoering van de training of het trainingsonderdeel ingeval van een meerdaagse training, is 100% van de kosten verschuldigd.

  12.2     Annuleren of opzeggen binnen de bedenktijd van 14 dagen kan middels het formulier voor ontbinding/herroeping. Dit formulier dient enkel ingevuld en teruggestuurd te worden indien de opdrachtgever dan wel deelnemer de overeenkomst wilt ontbinden/herroepen binnen de wettelijke bedenktijd. 

  12.3     Op de dag wanneer de inschrijfbevestiging is ontvangen, gaat de termijn van het herroepingsrecht in. De opdrachtgever c.q. deelnemer heeft dan 14 dagen de tijd om de opleiding kosteloos stop te zetten (het herroepingsrecht). Het hiertoe beschikbare formulier dient binnen 14 dagen naar opdrachtnemer te worden gestuurd of gemaild. De verzenddatum van e-mail of brief is bepalend. Daarna is nog maximaal 14 dagen de tijd om het eventuele studiemateriaal onbeschadigd en aangetekend naar opdrachtnemer terug te sturen.

  12.4     De datum van de inschrijfbevestiging is altijd bepalend, ook wanneer een latere startdatum is gekozen. De datum van de inschrijfbevestiging bepaalt tot wanneer de opleiding kosteloos kan worden stopgezet. Indien reeds kosten in rekening zijn gebracht, hanteert opdrachtnemer een terugbetalingstermijn van 14 dagen nadat de schriftelijke ontbinding/herroeping door opdrachtnemer is ontvangen.

 2.  

  1. Tariefaanpassing

  13.1     Tenzij in de overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voor­waarden anders afgesproken, zal (tussentijdse) aanpassing van het tarief slechts eenmaal per kalenderjaar, en wel per 1 januari van het daaropvolgende jaar, plaatsvinden en geldt de tariefaanpassing tevens voor al lopende trajecten.

  13.2     Deze tariefaanpassing zal uiterlijk één maand tevoren aan opdrachtgever schrif­telijk worden kenbaar gemaakt. Zonder tegenbericht binnen één maand van opdrachtgever zal de tariefaanpassing per 1 januari van het daaropvolgende jaar gelden.

  13.3     Indien de medewerker gedurende de overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden een andere functie gaat vervullen bij opdrachtgever waarvoor een ander tarief geldt, dan zal vanaf dat moment het voor deze andere functie geldende tarief berekend worden. Echter alleen na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever en opdrachtnemer.

   

  1. Geheimhouding

  14.1     Opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle gegevens omtrent (de onderneming van) de andere partij en de opdracht, evenals alle persoonlijke en tot vertrouwelijkheid behorende gegevens van de deelnemers binnen de uitvoering van de opleidingstrajecten, welke partijen uit hoofde van het uitvoeren van de overeen­komsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden ter kennis komen.

  14.2     Opdrachtnemer en opdrachtgever leggen tevens hun medewerkers een daartoe strek­kende verplichting op. Onder deze verplichting valt ook het uitdrukkelijke verbod voor partijen en hun medewerkers om welke informatie dan ook (soft­ware daaronder begrepen) die zij (van de onderneming) van de andere partij dan wel van de deelnemers aan de opleidingstrajecten in haar bezit heeft, om wat voor reden dan ook, zonder toestemming een kopie te maken.

   

  1. Toepasselijk recht en Geschillen

  15.1     De overeenkomsten als bedoeld in artikel 1d van deze algemene voorwaarden worden in alle onderdelen beheerst door het Nederlands recht. Ook indien de medewerker niet uit Nederland afkomstig is en/of buiten Nederland, al dan niet tijdelijk, te werk wordt gesteld.

  15.2     Partijen verklaren zich in principe bereid tot beslechting van het geschil door middel van mediation volgens de regels van het Nederlandse Mediation Instituut te Rotterdam, indien het geschil zich daarvoor leent.

  15.3     In overige gevallen dienen alle geschillen welke voortkomen uit de rechtsbetrekkingen tussen partijen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, beslecht te worden door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen evenwel overeenkomen dat geschillen worden gearbitreerd.