Home » Klachtenregeling Academy

Klachtenregeling Academy 

Hoewel ICP Opleidingen & Coaching BV (hierna te noemen ICP) haar dienstverlening optimaal wenst uit te voeren, is het mogelijk dat een klant van ICP een klacht heeft over de geleverde dienstverlening. Dergelijke klachten kunnen wijzen op gebreken in de dienstverlening van ICP. ICP hecht daarom veel waarde aan een systeem voor het behandelen van klachten.

Onder een klacht wordt verstaan een op- of aanmerking ten aanzien van geleverde diensten of producten. Het gaat daarbij niet om inhoudelijke kwesties m.b.t. examens, hiervoor zijn bezwaar- en beroepsprocedures die zijn verankerd in het algemeen toetsreglement van de klantorganisatie.

Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de diensten en producten van ICP als op de trainer die de opleiding verzorgd heeft.

Men kan een klacht op verschillende manieren indienen: telefonisch, met een brief en per e-mail. ICP handelt vervolgens de klacht af. De indiener van de klacht ontvangt in alle gevallen schriftelijk of per e-mail antwoord.

Wanneer u een klacht heeft over de opleiding, medewerker(s), het naleven van de opleidingsvoorwaarden, de accommodatie of andere zaken die met de opleidingen of het opleidingsinstituut te maken hebben, kunt u deze mondeling dan wel schriftelijk aan ons kenbaar maken. Elke klacht zal met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en discretie worden behandeld. Indien mogelijk, zal zo snel mogelijk worden getracht een oplossing te vinden voor de klacht.

 

Klachtenprocedure:

  1. Uw mondelinge klacht kunt u indienen bij het tijdens de opleiding aanwezige personeel.
  2. In het geval er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de Coördinator Learning & Development, mevrouw K. Alblas.
  3. Wij verzoeken u uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen.
  4. Anonieme klachten of klachten via derden kunnen wij niet in behandeling nemen.
  5. Na ontvangst van uw klacht, krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord door of namens de geadresseerde. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
  6. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  7. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt over de klacht, kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij een derde onafhankelijke partij. Betreft de klacht het wel of niet voldoen aan de opleidingsvoorwaarden door de medewerker(s) of de deelnemer, dan is deze derde partij de betreffende certificerende instantie. In alle andere gevallen wordt er contact gezocht met een onafhankelijk mediator. De onafhankelijk optredend mediator is de heer mr. H. Bloemen, Managing Director / Partner Directeur bij ECFG Finance te Eindhoven.
  8. Voor ICP en de indiener van de klacht is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend.
  9. De registratie van klachten geschiedt voor een periode van maximaal 2 jaar.